Darmowy CRM online

Załóż darmowe konto już dziś!
Załóż konto
Dostepny dla urządzeń: PC, tablet, smartphone.

Regulamin korzystania z serwisu fcrm.pl


1. Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady świadczenia usług za pomocą strony fcrm.pl. Stanowi on uszczegółowienie postanowień Umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Umowa to zostaje automatycznie zawarta wypełniając poprawnie i wysyłając formularz rejestracyjny.

2. Definicje
Definicje określeń użytych w Regulaminie:

 • Strona - strona fcrm.pl,
 • Umowa - umowa o świadczenie usług poprzez stronę fcrm.pl oraz subdomen w ramach domeny fcrm.pl.
 • Administrator - firma Internet Studio Bartosz Hornik z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Kawiej 4/16 lok. 105
 • Użytkownik - osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • Regulamin - niniejszy Regulamin będący załącznikiem do umowy o świadczenie usług poprzez stronę fcrm.pl,
 • Cennik - załącznik do Regulaminu, regulujący wysokość oraz warunki odpłatności za usługi świadczone poprzez stronę fcrm.pl. Wszelkie zmiany Cennika nie stanowią zmiany Regulaminu. Cennik dostępny jest na stronie fcrm.pl,
 • System informatyczny – aplikacja internetowa dostępna na stronie fcrm.pl

3. Prawa autorskie
Wyłączne prawa autorskie do strony należą do firmy Internet Studio Bartosz Hornik z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Kawiej 4/16 lok. 105 i podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

4. Określenie rodzaju i zakresu usług świadczonych przez Administratora
Na mocy Umowy zawartej z Użytkownikiem, Administrator za pomocą strony, zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika następujących usług:

 • udostępnia narzędzia służące do gromadzenia danych,
 • udostępnia bazy danych w których Użytkownik może gromadzić dane,
 • daje możliwość korzystania z systemu informatycznego wspierającego działalność firmy Użytkownika,
 • aktualizuje udostępniony system informatyczny w celu podnoszenia jego użyteczności i sprawności,
 • archiwizuje dane i zabezpiecza je przed utratą,

5. Warunki świadczenia usług
W celu korzystania z systemu informatycznego wymagane jest urządzenie z dostępem do sieci Internet. Urządzeniem tym może być komputer PC, tablet lub smartfon. Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.

Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług przez Administratora jest rejestracja Użytkownika zgodna z instrukcjami zawartymi na stronie.

Podczas rejestracji konta Użytkownik otrzymuje dostęp do użytkownika systemu z uprawnieniami administracyjnymi. Identyfikacja odbywa się poprzez podanie loginu oraz hasła znanego tylko Użytkownikowi.

Użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi może tworzyć kolejnych użytkowników.

Konto Użytkownika identyfikowane jest przez adres fcrm.pl z poprzedzającą go subdomeną. Subdomenę nadaje Administrator w momencie rejestracji konta.

Użytkownik jest zobowiązany do ochrony loginu i hasła. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika loginu, hasła lub subdomeny osobom trzecim.

6. Zawarcie i rozwiązanie Umowy
Zawarcie umowy następuje w momencie pierwszego logowania na do systemu informatycznego po wcześniejszej akceptacji regulaminu fcrm.pl.

Rozwiązanie Umowy następuje:

 • za porozumieniem stron – w każdej chwili,
 • w razie wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika - po upływie okresu wypowiedzenia,
 • w razie nieuregulowania opłaty za korzystanie z serwisu fcrm.pl w terminie 30 dni od daty zamówienia
 • w razie śmierci Użytkownika,
Umowa może być rozwiązana za wypowiedzeniem przez Użytkownika bez podania przyczyn.

Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od dnia doręczenia Administratorowi przez Użytkownika wypowiedzenia Umowy dowolnym środkiem porozumiewania się na odległość (poczta, poczta elektroniczna, telefon). Po tym czasie Umowa ulega rozwiązaniu.

Administratorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku następujących działań Użytkownika:
 • umyślnego nieprzestrzegania postanowień Umowy lub Regulaminu,
 • zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa i prób nieuprawnionego dostępu do danych znajdujących się na stronie,
 • wykorzystywania usług strony do celów niezgodnych z prawem,
 • działania na szkodę Administratora,

7. Zasady odpłatności
Strona fcrm.pl udostępnia system informatyczny w dwóch wersjach. Wersja darmowa nie wymaga żadnych opłat przez cały okres korzystania przez Użytkownika jak i trwania zawartej Umowy. Wersja darmowa posiada ograniczenia, które są podane na stronie głównej serwisu fcrm.pl

Cena wersji płatnej (wersja PRO) oraz znoszone przez nią ograniczenia, względem wersji darmowej, podane są na stronie głównej serwisu fcrm.pl.

Użytkownik może wykupić czasowy dostęp do wersji płatnej systemu CRM. Opcja staje się automatycznie aktywna i od tego momentu zostaje naliczany abonament.

Faktury VAT są wystawiane automatycznie na koniec każdego miesiąca w formie elektronicznej. Użytkownik administracyjny posiada dostęp do tych faktur z poziomu systemu informatycznego.

Kwota za nie pełne miesiące będzie obliczana proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu.

Zmiany cen wersji płatnych będą ogłaszane na stronie i nie stanowią zmiany regulaminu.

Na wyraźne, pisemne życzenie Użytkownika Administrator wystawi fakturę w postaci papierowej oraz dostarczy ja pocztą na adres Użytkownika podany podczas rejestracji.

8. Przechowywanie danych
Wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika na stronie stanowią jego własność i nie są udostępniane osobom trzecim poza wyjątkami określonymi przepisami prawa.

Wprowadzone dane są wykorzystywane, tj. gromadzone i przetwarzane, jedynie w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia usług oferowanych poprzez stronę fcrm.pl oraz w celach poprawnego dokonywania rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

Wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika i przechowywane przez stronę są chronione przed usunięciem w wyniku awarii urządzeń jak też innych zdarzeń losowych i dostępem osób niepowołanych.

Administrator nie odpowiada za treść wprowadzanych przez Użytkownika danych.

Użytkownik ma prawo wglądu i dokonywania zmian swoich danych osobowych.

Usuwanie danych przez Użytkownika skutkuje jedynie oznaczeniem ich jako usunięte. Usunięte dane trafiają do Kosza. Usunięcie danych z kosza usuwa dane definitywnie i nieodwracalnie.

Po rozwiązaniu Umowy wszelkie dane dotyczące Użytkownika podlegają usunięciu z bazy danych systemu informatycznego.

Serwis fcrm.pl oraz instancje systemu CRM użytkowników wykorzystują Cookies do przechowywania informacji o sesji oraz w celu gromadzenia anonimowych statystyk odwiedzalności serwisów.

9. Odpowiedzialność
Administrator dołoży wszelkich starań aby zapewnić prawidłowe i bezbłędne działanie serwisu.

Administrator nie odpowiada za szkody i straty powstałe w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika ze strony, wprowadzeniem nieprawdziwych lub niepełnych danych oraz wadliwym funkcjonowaniem używanego przez Użytkownika sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sposobu łączności.

Administrator nie odpowiada za awarie oprogramowania i jakiekolwiek straty powstałe w wyniki niemożności użycia lub błędnego działania strony.

10. Postępowanie reklamacyjne
Użytkownik może złożyć reklamację w dowolnej pisemnej formie (listem tradycyjnym lub elektronicznie).

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni.

11. Zmiany Regulaminu
Administrator ma prawo do zmiany warunków Regulaminu.

Użytkownicy będą informowani o każdorazowej zmianie na stronie.

Użytkownik ma prawo do nie zaakceptowania zmiany Regulaminu.

Odmowa akceptacji powinna być dostarczona Administratorowi przez Użytkownika dowolnym sposobem (poczta, poczta elektroniczna, telefon) w terminie 30 dni od dnia doręczenia Użytkownikowi informacji.

W razie odmowy akceptacji Regulaminu przez Użytkownika Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od dnia doręczenia odmowy Administratorowi.